Regulamin XII edycji Konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości” - „Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni”-
poniedziałek, 04 marca 2013 00:00

Regulamin XIV edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości" -

„Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi?

Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków".

Jarosław 24 kwietnia 2015 r.

1. Organizatorem konkursu są: Urząd Miasta Jarosławia -Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- Starosty Jarosławskiego,

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

- Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować oraz wykorzystywać

w swojej codziennej pracy.

4. Tematyką konkursu jest „Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi? Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków". Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebranie wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie z tematyką Zlotu.

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

- podstawowym (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

- gimnazjalnym;

- ponadgimnazjalnym.

6. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

7. Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10. Konkurs jest jednoetapowy:

a) zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne), prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę,

b) forma pracy musi być pisemna - do pracy należy dołączyć plik z w wersji elektronicznej; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

c) dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

- wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

- opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

d) praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

A. POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA - MAKSYMALNIE 16 PKT;

B. ŹRÓDŁOWY CHARAKTER PRACY - MAKSYMALNIE 22 PKT;

C. ESTETYKA PRACY - MAKSYMALNIE 6 PKT;

D. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA PRACY - MAKSYMALNIE 6 PKT.

e) szkoła przesyła prace uczniów wraz z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,

37-500 Jarosław;

f) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

g) dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe) i wydawnictwa IPN oraz okolicznościowe statuetki,

h) opiekunowie zwycięzców konkursu (trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii) otrzymają okolicznościowe dyplomy, wyróżnienia,

i) koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

Terminarz konkursu:

DO 28 STYCZNIA 2015 R. OGŁOSZENIE KONKURSU W MEDIACH, ROZESŁANIE INFORMACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

DO 3 KWIETNIA 2015 R. PRZESŁANIE PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ PRAC UCZNIÓW NOMINOWANYCH (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

24 KWIETNIA 2015 R. GODZ. 900 FINAŁ KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD W OPACTWIE SS. BENEDYKTYNEK W JAROSŁAWIU

11. Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

12. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.

13. Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana na XIV edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości" - „Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi? Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków" organizowanego przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

14. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

15. W sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, tel. 016-624-87-47.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Odsłon : 565178