Sprawozdanie za 2011
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:14

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres 0d 07.03.2011 r. do 31.02.2012 r.

Nazwa – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Siedziba – Rynek 11, 37-500 Jarosław.

Gmina – Miejska Jarosław.

Powiat – Jarosławski.

Województwo – Podkarpackie.

Data wpisu do KRS – 13.08.2002 r.

Nr KRS – 0000126758.

Regon – 000806329.

Data nadania statutu opp. – 28.12.2005 r.

Członkowie Zarządu:

Dariusz Jasiewicz – Prezes Jarosław, ul.Matejki 1/6

Bogusław Ryzner – V-ce Prezes Jarosław, Przemyska 1/1

Tadeusz Słowik – V-ce Prezes Jarosław, Os. Kombatantów 13/24.

Ewa Gutowska-Mołoń - Sekretarz Jarosław ul.Chopina 9

Grażyna Kuryłowicz Rychtyk – Skarbnik Jarosław, Os. Prośbów 10/19

Zuzanna Błotnicka - członek Zarządu Jarosław Przygrodzie 16

Małgorzata Ciszkiewicz – członek Zarządu Jarosław Os. M. Kopernika 6/21.

Krzysztof Chruszczyk - członek Zarządu Jarosław, ul. Na Blichu 21.

Józef Gąsior -członek Zarządu Jarosław ,Lotników 24

1. Cele statutowe:

Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i regionu oraz o współczesnym wizerunku tego terenu.

Promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości zgodnie z prawem.

Działania na rzecz estetycznego wyglądu miasta i jego wszechstronnego rozwoju oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień będących celami Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• Współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczno-kulturalnych miasta.

• Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

• Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

• Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony, ochrony dóbr kultury i tradycji, między innymi poprzez:

o urządzanie odczytów, wykładów i wystaw na temat zagadnień urbanistycznych, historycznych i współczesnych dotyczących miasta Jarosławia i okolicy,

o organizację wystaw oraz prezentację ciekawych zbiorów,

o organizację spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla kraju i miasta, kombatantami,

o spotkania towarzyskie z programem małych form artystycznych, w tym koncertów muzycznych,

o wydawanie publikacji periodycznych i jednostkowych, poświęconych między innymi historii Jarosławia i regionu,

o upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

o gromadzenie wydawnictw i dokumentacji dotyczącej miasta i regionu,

o upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa oraz osób z tym związanych.

o Współpracę z krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu.

3. Realizacja celów statutowych:

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 posiedzeń, podczas których podjęto następujące uchwały:

1. skreśleniu 28 członków SMJ z powodu nie wywiązywania się z płacenia składek członkowskich ,1 na własną prośbę

2. podjęto uchwałę o wyborze Skarbnika Stowarzyszenia. Skarbnikiem została wybrana Pani Grażyna Kuryłowicz-Rychtyk

3. remont stropu w Wielkiej Izbie.

4. podjęto uchwałę o objęcie honorowym patronatem jubileuszu 100-lecia Jarosławskiej Budowlanki.

5. Objęcie honorowym patronatem jubileuszu 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

6. Nadanie Wielkiej Izbie imię Romualda Wieczorkiewicza długoletniego prezesa SMJ.

7. Postanowiono ufundować nagrodę Rocznika lub SMJ im .Anny Ostrogskiej za najciekawszy artykuł Rocznika.

8. Przyjęton6 nowych członków

9. Postanowiono zakupić 2 sztalugi rooll-up ,zaprojektować i wydrukować folder o Stowarzyszeniu.

10. Skierować pismo do Burmistrza w sprawie poparcia Nagrody dla Jarosławia dla Stowarzyszenia Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych

11. Ustalono ryczałt za rozmowy komórkowe do 50 złotych.

12. Nawiązano kontakt mailowy z Międzynarodowym Centrum Kultury HERITO. Zamówiono 5 sztuk kwartalnika" Harito"

Podstawowe zadania statutowe realizowane były poprzez szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu w ramach odczytów, wykładów, udostępnianie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych uczniom i studentom wyższych uczelni oraz wydawanie publikacji.

W ramach cyklicznych spotkań czwartkowych, w okresie sprawozdawczym prezentowane były następujące tematy:

• -Zbigniew Byliński "To warto wiedzieć"

• -Leszek Koman "Świątynie Przemyśla-Kościół i Klasztor Karmelitów Bosych-Archikatedra Grekokatolicka.

• -ks. Marek Pieńkowski -"400-lecie sprowadzenia do Jarosławia Sióstr Benedyktynek"

• -Zofia Rutkowska "Katyń-zbrodnia ludobójstwa"

• -o. Paweł Zybura "Błogosławiony Jan Paweł II- Honorowy Obywatel miasta Jarosławia,

• -Elżbieta Rusinko "Kresy we wspomnieniach"

• -Monika Brożko "Jarosławskie kafle -małe arcydzieła"

• -Monika Hozer "Książę ze Szczytnej -archeologiczne rewelacje",

• -"Wizja rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu" rektor Wacław Wierzbieniec

• -Łukasz Młynarski "Ołtarz relikwii w ko,sciele Ojców Dominikanów w Jarosławiu-Nowe spojrzenie,

• -pracownik IPN "Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie"

• -Bogusław Ryzner "XX-lecie Straży Miejskiej Miasta Jarosławia Tradycje i współczesność policji miejskiej w Jarosławiu,

• -Spotkanie z posłem Andrzejem Ćwierzem,

• -Wojciech Kozak" Renowacja cudownego krucyfiksu i ołtarza głównego w kościele Św. Trójcy OO Franciszkanów-Reformatów w Jarosławiu,

• -Jacek Czarniecki "20 lat na szosie",

• -siostra Bernadeta Lipian "Na chwałę Bożą-po nic więcej",

• -Grażyna Stojak "Renowacja Stropu w Wielkiej Izbie w SMJ -przebieg prac konserwatorskich

• -Adam Tomaszewski "Jubileusz 130- lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha""

• -Stanisław Lenar "Sami o sobie",

• -Joanna Kociuba "Badania archeologiczne w Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu.

• -Ewa Niemkiewicz "Centrum kulturalno-sportowe nad rezką San w Jarosławiu ",

• -Tomasz Pudłocki ""Historia i współczesność".

• -Stanisław Stecko "XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego"".

Zarząd SMJ był współorganizatorem uroczystości, wystaw ważnych dla życia kulturalnego Jarosławia :

• -wystawa "Jarosław na starej widokówce" ze zbiorów Pana Bogusława Ryznera

• -wystawa "Żołnierze Wyklęci"

• -ekspozycja pamiątkowych fotografii Jacka Czarnieckiego kolarza i podróżnika

• -X regionalny konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego

• -wystawa fotografii Pana Daniela Brodowicza "Wyprawa pasmem Czarnobyla"

• -wystawa w XXX rocznicę Stanu Wojennego :dokumenty, plakaty, ulotki

• -spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego.

• -spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Nr.4 "Historia SMJ"

• -XI edycji Konkursu „Zlot Gwiaździsty - Śladami Przeszłości"

• 11 już raz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Urząd Miasta Jarosławia, wspólnie z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pod tytułem „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości".

Ponadto zorganizowano, współorganizowano lub uczestniczono w następujących spotkaniach, imprezach kulturalnych, turystycznych, towarzyskich oraz ważnych wydarzeniach w życiu publicznym miasta:

• - Stulecie Budowlanki. Spotkanie Jubileuszowe, w programie m.in prelekcja Pani Zofii Bieńkowskiej pt. "Zarys historii Szkoły"

• -z cyklu „Z muzyką przez życie" wieczór poetycko-muzyczny Jerzego Gągoła pt. „Co mi w duszy gra"

• -Wielkanocne świętowanie występ scholii działającej przy Klasztorze Ojców Dominikanów w Jarosławiu ,restauracja „Klasyczna"

• -koncert Adama Struga w ramach „Nocnego zwiedzania Rynku"Jan III Sobieski i Królowa Marysieńka

• -Jubileusz 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnbokształcących im.Stefana Banacha (honorowy patronat)

• -spotkanie z Harcerskim Kręgiem Seniorów

• -uruchomienie strony internetowej którą odwiedziło od 1.04-31.12.2011 4503 osób

• -spotkanie w Opactwie Benedyktynek z prof. Andrzejem Zybertowiczem autorem książki "Pociąg do Polski ,Polska do pociągu"

Zarząd SMJ poparł inicjatywę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wobec skandalicznej decyzji Jaworowskich Władz Rady Rejonowej uznającej Stepana Banderę za honorowego obywatela ziemii Jaworowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się z pismem do Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta w sprawie projektu trwałego zapisu wydarzeń o doniosłym znaczeniu

Skierowane też pismo dotyczące utworzenia "Panteonu Wybitnych Obywateli Miasta"

Podjęto wspólna inicjatywę wydawniczą z PWSTiE pt" Pamiętnik" będzie to konkurs na najciekawszy pamiętnik.

W roku 2012 przypada czterechsetna rocznica śmierci Piotra Skargi polskiego jezuity, teologa i kaznodziei oraz 150 rocznica ocalenia cudownego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej.

Stowarzyszenie zaproponowało następujące propozycje:

1.cykliczne spotkania w Wielkiej Izbie

2.odsłoniecie pamiątkowej tablicy lub popiersia

3.Monodram lub sztuka teatralna z tekstem Piotra Skargi

Przez cały okres sprawozdawczy, członkowie Zarządu, obok członków zwyczajnych SMJ, pełnili trzygodzinne dyżury w ramach środowych „drzwi otwartych". Realizacja zadań statutowych wyrażała się również w systematycznej współpracy Zarządu SMJ z Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, jarosławskim Muzeum, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Państwową Szkołą Muzyczną, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, Komendą Hufca ZHP, Centrum Kulturalnym w Przemyślu, a także z Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników i Pilotów Wycieczek i innymi organizacjami.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, nie wypłaca wynagrodzeń i nie udziela pożyczek.

Stowarzyszenie posiada rachunek w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu nr 19 9096 0004 2001 0022 6514 0001.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Stowarzyszenie złożyło deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i nie ma zobowiązań podatkowych.

11. W okresie sprawozdawczym nie było kontroli z zewnątrz. Działalność Stowarzyszenia jest nadzorowana i kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Odsłon : 540104