Sprawozdanie komisji Rewizyjnej za 2014
piątek, 15 maja 2015 21:26

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA ZA ROK 2014.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014r.

Komisja Rewizyjna SMJ wybrana została na ogólnym zebraniu członków w dniu 03.03.2013 r. w następującym składzie :

Przewodniczący - Franciszek Markowski

Członkowie - Józef Gryczman

- Marian Kubach

Komisja w powyższym składzie działając zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym uwzględniając realizację bieżących problemów.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z sprawozdaniem Zarządu i ze stanem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Ponadto Komisja przeanalizowała uchwały podjęte przez Zarząd w oparciu o protokoły z jego posiedzeń oraz stopień ich realizacji.

Komisja stwierdza, że Zarząd pracował w oparciu o programy opracowane na poszczególne miesiące. Przyjęte programy uwzględniały realizację najistotniejszych celów statutowych a w szczególności :

• Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia,

• Promocja i ochrona zabytków,

• Działania na rzecz estetycznego wyglądu miasta oraz porządku i bezpieczeństwa obywateli,

• Prowadzenie działalności edukacyjnej będącej celami Stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 zebrań Zarządu na których omawiano sprawy bieżące oraz te, które wymagały decyzji władz administracyjnych, konserwatora zabytków i innych instytucji.

Do najistotniejszych problemów będących przedmiotem posiedzeń Zarządu oraz podejmowanych uchwał należy wymienić :

 Współpraca z Urzędem Miasta Jarosławia w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy Powstania Styczniowego,

 Opracowania Kalendarza na lata 2014/2015 związanego z działalnością Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,

 Promocja książki pt. „Monografia SMJ – 80 lecie",

 Współpraca z Urzędem Konserwatorskim dot. Tablicy poświęconej byłemu Prezesowi SMJ gen. Wacławowi Wieczorkiewiczowi,

 Przyznania zasłużonym członkom i sympatykom Złotej i Srebrnej Odznaki SMJ oraz tytułu Honorowego Stowarzyszenia ,

 Podjęto uchwałę o wydatkach poniesionych na zorganizowanie 80-lecia SMJ,

 Współpraca z jarosławskimi szkołami.

Komisja Rewizyjna oceniając merytoryczną pracę Zarządu szczególnie pozytywnie podkreśla czwartkowe spotkania poświęcone historii miasta Jarosławia, zabytkom i ludziom zasłużonym dla jego rozwoju. SMJ to również spotkania towarzyskie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i innych rocznic. Bardzo ważną rolę odgrywają wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, plakatów i pocztówek.

Bardzo cenną inicjatywą podjętą przez Zarząd we współpracy z Dyrekcjami Szkół Jarosławskich jest edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży (przyszłych członków SMJ). Chodzi tu o organizację lub współorganizację takich wydarzeń jak :

 Zlot Gwiaździsty Śladami Miejsc Pamięci Narodowej

 Turniej wiedzy o Jarosławiu.

Stowarzyszenie uczestniczy w corocznych kwestach na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia realizuje także swoje cele statutowe poprzez współpracę z Muzeum w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkołą Muzyczną, Komenda Hufca ZHP, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Wydziałem Edukacji i kultury Fizycznej UM Jarosławia.

Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia współpracę Zarządu z oddziałami w Krakowie i Warszawie. Komisja Rewizyjna z największym szacunkiem i uznaniem ocenia pracę Zarządu, a w szczególności Prezesa Pana Dariusza Jasiewicza, który tak godnie kontynuuje pracę swoich Wielkich Poprzedników.

W zakresie działalności finansowej kontrola objęto :

• Książkę tabelaryczną – saldową,

• Kartoteki analityczne – księgowe koszty, rachunek bankowy,

• Dowody źródłowe będące podstawą zapisów księgowych,

• Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Dochody ogółem uzyskane w 2014 roku wyniosły – 74 635,87 zł., w tym :

1. Składki – 5 870,00 zł.

2. Darowizny od osób fizycznych – 38 799,49 zł

(w tym pan Wieczorkiewicz – 33 390,00 zł )

3. Darowizny od osób prawnych – 2 000,00 zł

4. Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych – 1 134,80 zł

5. Kwota z ofiarności publicznej od Oddziału Krakowskiego SMJ – 1 550,00 zł

6. Dochody ze sprzedaży wydawnictw – 6 438,75 zł

7. Dotacje z Urzędu Miasta Jarosławia – 18 000,00 zł

(12 000,00 zł na Rocznik SMJ

6 000,00 zł na wystawę z okazji 80-lecia SMJ )

8. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,67 zł

9. Różnice kursowe (dodatnie) – 111,74 zł

10. Rozliczenie nadpłaty za CO – 727,74 zł

Koszty działalności za rok 2014 wyniosły - 89 034,92 zł, w tym:

1. Podtrzymywanie tradycji ludowych i regionalnych 37 245,84zł

A) Druk książki „Tajemnice Jarosławskich Podziemi „ – 650 egz. 13 950,00 zł

B) Opracowanie ekspozycji z montażem oświetlenia – 1 1198,56 zł

C) Przygotowanie filmu o Stowarzyszeniu – 6 000,00 zł

D) Wykonanie tablic pamiątkowych, statuetek, płaskorzeźby itp. – 14 300,00 zł

2. Współdziałanie z władzami samorządowymi i instytucjami – 501,55 zł

3. Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury – 5 971,54 zł

(kwiaty, plansze, zdjęcia, oprawa dźwiękowa)

4. Odczyty, wykłady, wystawy wydawnictw – 2 817,10 zł

5. Współpraca z krajowymi Stowarzyszeniami i Oddziałami Stowarzyszeń – 1 039,91 zł

(Kraków, Warszawa)

6. Koszty wykorzystania dotacji – 18 900,00 zł

7. Koszty administracyjne – 22 558,42 zł,

A) Zużycie materiałów i energii – 2 307,12 zł

B) Usługi obce (zarżad nieruchomości, telefony, usługi biurowe) – 17 916,51 zł

C) Podatki i opłaty – 306,36 zł

D) Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł

(1 miesiąc wynagrodzenia osoby z Urzędu Pracy)

8. Koszty finansowe – 0,56zł

(odsetki za nieterminową zapłatę)

WYNIK FINANSOWY - -14 399,45zł

Oceniając działalność Zarządu w zakresie gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna stwierdza:

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym,

2. Dokumentacja księgowo – finansowe prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z wymaganiami finansowymi,

3. Nie stwierdzono ponoszenia wydatków nadmiernych lub zbędnych,

4. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą pracę Zarządu w okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za rok 2014.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ...............................................................................................

2. Członek ...............................................................................................

3. Członek ...............................................................................................

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Odsłon : 565149