Statut Stowarzyszenia
wtorek, 19 kwietnia 2011 15:20

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA
W JAROSŁAWIU

uchwalony 3.03.2011 r.

 

Rozdział I

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia w Jarosławiu, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław, woj. podkarpackie.

Adres: 37-500 Jarosław,  Rynek 11

 1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe w miejscowościach poza siedzibą Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją społeczną, prowadzącą działalność pożytku publicznego, działającą na podstawie przepisów obowiązującego prawa
  o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 4

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Do wykonywania niezbędnych czynności administracyjnych Zarząd może zatrudnić odpowiednie osoby za wynagrodzeniem.

§ 5

 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia w Jarosławiu ,z herbem miasta Jarosławia wewnątrz. Pieczęć okrągłą stosuje się do ważniejszych dokumentów.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez właściwy organ administracji państwowej.
 2. Oprócz odznaki zwykłej wprowadza się odznakę brązową, srebrna i złotą za zasługi dla Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

§ 7

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i regionu oraz o współczesnym wizerunku tego terenu.
 2. Promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości zgodnie z prawem.
 3. Działalność na rzecz estetycznego wyglądu miasta i jego wszechstronnego rozwoju oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień będących celami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczni-kulturalnych miasta.
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 3. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  m. in. poprzez:

a)      organizowanie  odczytów, wykładów i wystaw na temat zagadnień urbanistycznych, historycznych i współczesnych dotyczących miasta Jarosławia i okolicy,

b)      organizację wystaw oraz prezentację ciekawych zbiorów,

c)      organizację spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla kraju i miasta, kombatantami,

d)     spotkania towarzyskie z programem małych form artystycznych, w tym koncertów muzycznych,

e)      wydawanie publikacji periodycznych i jednostkowych poświęconych m. in. historii Jarosławia i regionu,

f)       upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

g)      gromadzenie wydawnictw i dokumentacji dotyczącej miasta i regionu,

h)      upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa oraz osób z tym związanych.

 1. Współpracę z krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

-  zwyczajnych,

-  honorowych,

-  wspierających.

 

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski posiadający zdolność do czynności prawnych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej
  w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu
  do Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w formie uchwały w sprawie przyjęcia lub jego odmowy w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Osobie ulegającej się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od odmownej uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Stowarzyszenia
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie powinno być rozpatrzone
  na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§ 11

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, popierająca jego cele oraz zobowiązująca się opłacać zadeklarowaną składkę członkowską.
 2. Członek wspierający będący osoba prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający bierze udział w zebraniach z głosem doradczym.
 5. Członkostwo wspierające osób prawnych ustaje na skutek utraty osobowości prawnej oraz w przypadkach określonych w § 15.

 

§ 12

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest
  z obowiązku opłacania składki.

 

 

§ 13

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia, jego materiałów i urządzeń dla realizacji celów statutowych.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 5. Żądania wglądu do uchwał Walnego Zebrania i sprawozdań rocznych Zarządu.

 

§ 14

 

Członkowie są zobowiązani do:

 

 1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd
  do 30 czerwca danego roku.
 4. Propagowania działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 

a)      dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

b)      skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres
co najmniej roku, po uprzednim upomnieniu,

c)      wykluczenia uchwałą Zarządu w razie nieprzestrzegania postanowień statutu lub popełnienia czynów przynoszących szkodę Stowarzyszeniu,

d)     śmierci.

 

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania  od Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

a)      Walne Zebranie Członków.

b)      Zarząd.

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw ujętych w pkt. 5 zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na rok.
 4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania.
 5. Walne Zebranie może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności
  co najmniej połowy uczestników uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (po 15 minutach od pierwszego terminu) bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem spraw ujętych w § 16 pkt 5.

 

§ 18

 

Nadzwyczajne zebranie Członków jest zwoływane:

 

 1. Na podstawie uchwały Zarządu, na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Walnego Zebrania w ciągu
  jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania
  w tym terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 

 1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia i budżetu.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu na kadencję.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. W przypadku równej ilości oddanych głosów o wyborze decyduje czas przynależności członka do Stowarzyszenia. Możliwe są wybory uzupełniające w trakcie kadencji, ale wówczas kadencja trwa
  do upływu kadencji całego Zarządu czy Komisji.
 5. Uchwalenie zmian statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania
  się Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych.
 8. Zbycie nieruchomości.
 9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania w świetle ustawy o stowarzyszeniach.

§ 20

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 7 do 10 członków.
 2. Zarząd dokonuje wyboru: prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. Księgowy nie musi być członkiem Zarządu.
 3. Wybory prezesa i zastępców  są tajne na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 6 razy
  w roku.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków.
 6. Przy równiej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Prezes Zarządu (a pod jego nieobecność zastępcy Prezesa) koordynuje pracą Zarządu
  i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Opracowywanie rocznych planów działania i budżetu Stowarzyszenia.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia.
 6. Skreślanie i wykluczanie członków.
 7. Opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie roczne należy podać do wiadomości publicznej.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.
 9. Powoływanie sekcji specjalistycznych jak: Programowej, Historycznej, Wydawniczej, Ochrony Zabytków, Turystycznej, itp.

10.  Powoływanie Oddziałów Terenowych.

11.  Ustalenie wysokości składek członkowskich. Zarząd ma prawo okresowo lub na stałe zwolnić członka z opłacenia składki z ważnych przyczyn losowych.

12.  Zarząd ma prawo złożyć wniosek do walnego zebrania o odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji z powodu poważnego naruszenia obowiązków członka.

13.  Nabywanie nieruchomości lub ich części.

 

§ 22

 

 1. Zabrania się Zarządowi:

 

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 23

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym:

- przewodniczącego,

- sekretarza.

 1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy przeprowadzanie (przynajmniej raz w roku) kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym
  i finansowo-gospodarczym.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
  z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd zobowiązany jest powiadamiać Przewodniczącego komisji
  o posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie nadzwyczajnej sesji walnego Zebrania.
 5. Komisja ma prawo złożyć wniosek o odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji z powodu poważnego naruszenia obowiązków członka.
 6. Komisja wnioskuje udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 7. Członkowie Komisji:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości służbowej.

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

§ 24

 

Spory wynikające w obrębie Stowarzyszenia rozstrzyga Sąd Polubowny, składający się z przewodniczącego i dwóch członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres
czterech. lat

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, inne środki materialne oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członków zwyczajnych i wspierających,

b)      dochody z działalności statutowej i sprzedaży wydawnictw, dochody z majątku Stowarzyszenia.

c)      dotacje,

d)     darowizny, spadki i zapisy.

 1. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań publicznych lub celów statutowych.

 

§ 26

 

 1. Dokumenty finansowe, sprawozdania finansowe podpisuje Prezes razem z jednym zastępców (lub dwóch zastępców) i Księgowy, nawet jeśli nie jest członkiem Zarządu.
 2. Do skuteczności czynności prawnych i oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym: Prezesa lub wskazanego przez niego wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu lub księgowego ,jeśli jest członkiem Zarządu.

 

 

Rozdział VI

Oddziały Terenowe

§ 27

 

 1. Do prowadzenia Oddziału Terenowego wymagana jest liczba ośmiu członków zwyczajnych.
 2. Oddziały powstają na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, który ustala jednocześnie siedzibę i obszar działania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

 

 

 

§ 28

 

 1. Władzami Oddziału są:

a)      Walne Zebranie Członków Oddziału,

b)      Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału; może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 29

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 

 1. Uchwalanie planu działania Oddziału.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału oraz uchwalanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Ustalanie składek członkowskich Oddziału.
 5. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia w ilości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 30

 

Zarząd Oddziału składa się z 3-7 członków, w tym:

 

- przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik

 

 

§ 31

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 

 1. Wykonywanie Uchwał walnego Zebrania Oddziału.
 2. Prowadzenie działalności statutowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i wytycznymi Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
 4. Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia składu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 32

 

Inne zagadnienia dotyczące praw i obowiązków oddziału regulują odpowiednio stosowne pozostałe przepisy statutu.

 

 

 

Rozdział VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 

 1. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia reguluje § 16, ustęp 5 statutu. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatora. Likwidatorami mogą być również członkowie Zarządu.
 2. Likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z KRS.
 3. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 30 % członków.

 

§ 34

 

Niniejszy statut został  uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w dniu 3.03.2011

Traci moc statut z dnia 20.10.2005 r. (z dniem rejestracji nowego Statutu).

 

 

 

Sekretarz Zebrania                                                 Przewodniczący Zebrania

 

 

 

 

Statut liczy 34 paragrafy.

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Odsłon : 565174