Zlot gwiaździsty - Śladami przeszłości
Ruszyła XVIII edycja Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
piątek, 01 lutego 2019 11:11

                                   Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

             przy współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty

                oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

         ogłasza rozpoczęcie Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości".

Terminarz konkursu:

  • do 9 kwietnia 2019 r. - przesłanie prac konkursowych
  • 26 kwietnia 2019 r. - finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania w załączniku poniżej.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin i Karta zgłoszeniowa

 
Finał XVII edycji konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
wtorek, 08 maja 2018 13:23

11 Copy

Tegoroczny temat "Zlotu Gwiaździstego. Śladami Przeszłości" brzmiał "W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pierwsza wojna światowa i walka o niepodległość. Pamiątki i świadectwa w mojej rodzinie, miejscowości".

W tegorocznej edycji udział wzięło 18 uczniów z 7 szkół. Finał konkursu odbył się 27 kwietnia br. w jarosławskim opactwie pobenedyktyńskim.

Komisja konkursowa (Jakub Izdebski, Katarzyna Kyc, Katarzyna Chudzicka - Chochorowska, Zofia Kostka - Bieńkowska i Iwona Długoń)

przy ocenie prac brała pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter pracy, estetykę pracy oraz poprawność językową.

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce - Anna Gałasiewicz          Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

II miejsce - Julia Wojtowicz             Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

III miejsce - Kacper Czwakiel          Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

wyróżnienie - Julia Stęchły             Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

 

W kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce - Julia Olbrycht                Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci

II miejsce - Paulina Lis                   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

III miejsce - Amelia Babiś              Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

wyróżnienie - Wiktoria Jakubowska  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

 

Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław, otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu,

której to uczniowie zdobyli największą liczbę punktów ocenianych prac.

Tegoroczne statuetki ufundowało:

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Fundacja Pomoc Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Marszałek Wjewództwa Podkarpackiego,
  • Podkarpacki Kurator Oświaty
  • Starosta Jarosławski
  • Burmistrz Miasta Jarosławia 
  • Dowódca Garnizonu Jarosław

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom oraz sponsorom nagród:

  • Urzędowi Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty
  • Instytutowi Pamięci Narodowej o. Rzeszów

Laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział.


 
Regulamin XVII edycji Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
wtorek, 06 lutego 2018 12:02

regulamin 1 Copy

regulamin 2 Copy

 
Regulamin konkursu
sobota, 11 lutego 2017 13:12

 

 

Regulamin XVI edycji Konkursu

 

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” -

 

 „TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

 

Jarosław, 28 kwietnia 2017 r.


 

1.       Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,

Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 

2.       Konkurs odbywa się pod patronatem:

 

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

 

- Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

- Starosty Jarosławskiego,

 

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

 

-  Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

 

3.       Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny

       i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować

       oraz wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

 

4.     Tematyką konkursu jest tajne nauczanie w okresie II wojny światowej. Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów

      pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych,archiwach, zebranie

      wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodniez tematyką zlotu.

 

5.       Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

 

  Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

 

-          szkół podstawowych (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

 

-          szkół gimnazjalnych;

 

-          szkół ponadgimnazjalnych.

 

6.       W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

 

7.       Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

 

8.       Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby

       reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

 

9.       Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

10.    Konkurs jest jednoetapowy:

 

a)   zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy

mającej charakter twórczy, opartejo niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne),

prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę;

 

b)   forma pracy musi być pisemna – do pracy powinna być dołączona dyskietka z tekstem pracy w formacie

MS Word; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

 

c)   dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

 

-          wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

 

-          opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

 

d)       praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

 

a.      poprawność merytoryczna – maksymalnie 16 pkt;

 

b. źródłowy charakter pracy – maksymalnie 22 pkt;

 

c. estetyka pracy – maksymalnie 6 pkt;

 

d. poprawność językowa pracy – maksymalnie 6 pkt.

 

e)       szkoła przesyła prace uczniów z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,  37-500 Jarosław;

 

f)        wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

 

g)       dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe) i wydawnictwa IPN

oraz okolicznościowe statuetki,

 

                     h)       koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

 

 

 

Terminarz konkursu:

 

 

 

do  7 lutego 2017 r.

Ogłoszenie konkursu w mediach, rozesłanie informacji do placówek oświatowych.

do  7  kwietnia 2017 r.

Przesłanie przez dyrektorów szkół prac uczniów nominowanych (decyduje data stempla pocztowego).

28 kwietnia 2017 r. godz. 900

Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Opactwie ss. Benedyktynek w Jarosławiu

 

 

 

11.    Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę

punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

 

12.     Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do IPN Oddział w Rzeszowie.

 

13.    Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo

do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

       Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana

        na XVI edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” – Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.organizowanego

       przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

 

14.    Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

 

15.    We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z Wydziałem Oświaty Urzędu

Miasta Jarosławia pod tel. 016-624-87-47.

 

 

 1

regulamin oraz karta zgłoszeń do pobrania z strony Urzędu Miasta Jarosławia :

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id6380,XVI-Zlot-Gwiazdzisty-termin-nadsylania-prac-7-kwietnia.html

 

 

 

Regulamin XVI edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” -

 „TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Jarosław, 28 kwietnia 2017 r.

1.      Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

2.      Konkurs odbywa się pod patronatem:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

         - Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- Starosty Jarosławskiego,

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

-  Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

3.      Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować oraz wykorzystywać     w swojej codziennej pracy.

4.      Tematyką konkursu jest tajne nauczanie w okresie II wojny światowej. Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebranie wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie             z tematyką zlotu.

5.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

-          szkół podstawowych (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

-          szkół gimnazjalnych;

-          szkół ponadgimnazjalnych.

6.      W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

7.      Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

8.      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,              w której skład wejdą osoby reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

9.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10.  Konkurs jest jednoetapowy:

a)  zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej                                  o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne), prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę;

b)  forma pracy musi być pisemna – do pracy powinna być dołączona dyskietka             z tekstem pracy w formacie MS Word; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

c)  dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

-          wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

-          opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

d)     praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

 

a.    poprawność merytoryczna – maksymalnie 16 pkt;

b. źródłowy charakter pracy – maksymalnie 22 pkt;

c. estetyka pracy – maksymalnie 6 pkt;

d. poprawność językowa pracy – maksymalnie 6 pkt.

e)      szkoła przesyła prace uczniów z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,  37-500 Jarosław;

f)       wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

g)      dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe)            i wydawnictwa IPN oraz okolicznościowe statuetki,

              h)koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

 

Terminarz konkursu:

 

do  7 lutego 2017 r.

Ogłoszenie konkursu w mediach, rozesłanie informacji do placówek oświatowych.

do  7  kwietnia 2017 r.

Przesłanie przez dyrektorów szkół prac uczniów nominowanych (decyduje data stempla pocztowego).

28 kwietnia 2017 r. godz. 900

Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Opactwie ss. Benedyktynek w Jarosławiu

 

11.  Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

12.   Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do IPN Oddział w Rzeszowie.

13.  Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana na XVI edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” – Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.

 organizowanego przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

14.  Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

15.  We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się                  z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia pod tel. 016-624-87-47.

 

 

 
Regulamin XII edycji Konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości” - „Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni”-
poniedziałek, 04 marca 2013 00:00

Regulamin XIV edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości" -

„Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi?

Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków".

Jarosław 24 kwietnia 2015 r.

1. Organizatorem konkursu są: Urząd Miasta Jarosławia -Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 


Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Odsłon : 565139