Zlot gwiaździsty - Śladami przeszłości
Ruszyła XVIII edycja Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
piątek, 01 lutego 2019 11:11

                                   Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

             przy współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty

                oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

         ogłasza rozpoczęcie Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości".

Terminarz konkursu:

  • do 9 kwietnia 2019 r. - przesłanie prac konkursowych
  • 26 kwietnia 2019 r. - finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania w załączniku poniżej.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin i Karta zgłoszeniowa

 
Finał XVII edycji konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
wtorek, 08 maja 2018 13:23

11 Copy

Tegoroczny temat "Zlotu Gwiaździstego. Śladami Przeszłości" brzmiał "W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pierwsza wojna światowa i walka o niepodległość. Pamiątki i świadectwa w mojej rodzinie, miejscowości".

W tegorocznej edycji udział wzięło 18 uczniów z 7 szkół. Finał konkursu odbył się 27 kwietnia br. w jarosławskim opactwie pobenedyktyńskim.

Komisja konkursowa (Jakub Izdebski, Katarzyna Kyc, Katarzyna Chudzicka - Chochorowska, Zofia Kostka - Bieńkowska i Iwona Długoń)

przy ocenie prac brała pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter pracy, estetykę pracy oraz poprawność językową.

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce - Anna Gałasiewicz          Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

II miejsce - Julia Wojtowicz             Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

III miejsce - Kacper Czwakiel          Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

wyróżnienie - Julia Stęchły             Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

 

W kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce - Julia Olbrycht                Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci

II miejsce - Paulina Lis                   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

III miejsce - Amelia Babiś              Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

wyróżnienie - Wiktoria Jakubowska  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

 

Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław, otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu,

której to uczniowie zdobyli największą liczbę punktów ocenianych prac.

Tegoroczne statuetki ufundowało:

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Fundacja Pomoc Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Marszałek Wjewództwa Podkarpackiego,
  • Podkarpacki Kurator Oświaty
  • Starosta Jarosławski
  • Burmistrz Miasta Jarosławia 
  • Dowódca Garnizonu Jarosław

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom oraz sponsorom nagród:

  • Urzędowi Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty
  • Instytutowi Pamięci Narodowej o. Rzeszów

Laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział.


 
Regulamin XVII edycji Konkursu "Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości"
wtorek, 06 lutego 2018 12:02

regulamin 1 Copy

regulamin 2 Copy

 
Regulamin konkursu
sobota, 11 lutego 2017 13:12

 

 

Regulamin XVI edycji Konkursu

 

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” -

 

 „TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

 

Jarosław, 28 kwietnia 2017 r.


 

1.       Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,

Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 

2.       Konkurs odbywa się pod patronatem:

 

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

 

- Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

- Starosty Jarosławskiego,

 

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

 

-  Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

 

3.       Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny

       i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować

       oraz wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

 

4.     Tematyką konkursu jest tajne nauczanie w okresie II wojny światowej. Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów

      pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych,archiwach, zebranie

      wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie z tematyką zlotu.

 

5.       Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

 

  Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

 

-          szkół podstawowych (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

 

-          szkół gimnazjalnych;

 

-          szkół ponadgimnazjalnych.

 

6.       W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

 

7.       Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

 

8.       Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby

       reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

 

9.       Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

10.    Konkurs jest jednoetapowy:

 

a)   zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy

mającej charakter twórczy, opartej o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne),

prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę;

 

b)   forma pracy musi być pisemna – do pracy powinna być dołączona dyskietka z tekstem pracy w formacie

MS Word; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

 

c)   dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

 

-          wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

 

-          opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

 

d)       praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

 

a.      poprawność merytoryczna – maksymalnie 16 pkt;

 

b. źródłowy charakter pracy – maksymalnie 22 pkt;

 

c. estetyka pracy – maksymalnie 6 pkt;

 

d. poprawność językowa pracy – maksymalnie 6 pkt.

 

e)       szkoła przesyła prace uczniów z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,  37-500 Jarosław;

 

f)        wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

 

g)       dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe)  i wydawnictwa IPN

oraz okolicznościowe statuetki,

 

                     h)       koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

 

 

 

Terminarz konkursu:

 

 

 

do  7 lutego 2017 r.

Ogłoszenie konkursu w mediach, rozesłanie informacji do placówek oświatowych.

do  7  kwietnia 2017 r.

Przesłanie przez dyrektorów szkół prac uczniów nominowanych (decyduje data stempla pocztowego).

28 kwietnia 2017 r. godz. 900

Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Opactwie ss. Benedyktynek w Jarosławiu

 

 

 

11.    Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę

punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

 

12.     Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do IPN Oddział w Rzeszowie.

 

13.    Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo

do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

       Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana

        na XVI edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” – Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”. organizowanego

       przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

 

14.    Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

 

15.    We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z Wydziałem Oświaty Urzędu

Miasta Jarosławia pod tel. 016-624-87-47.

 

 

 1

regulamin oraz karta zgłoszeń do pobrania z strony Urzędu Miasta Jarosławia :

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id6380,XVI-Zlot-Gwiazdzisty-termin-nadsylania-prac-7-kwietnia.html

 

 

 

Regulamin XVI edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” -

 „TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Jarosław, 28 kwietnia 2017 r.

1.      Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

2.      Konkurs odbywa się pod patronatem:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

         - Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- Starosty Jarosławskiego,

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

-  Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

3.      Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować oraz wykorzystywać     w swojej codziennej pracy.

4.      Tematyką konkursu jest tajne nauczanie w okresie II wojny światowej. Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebranie wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie             z tematyką zlotu.

5.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

-          szkół podstawowych (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

-          szkół gimnazjalnych;

-          szkół ponadgimnazjalnych.

6.      W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

7.      Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

8.      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,              w której skład wejdą osoby reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

9.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10.  Konkurs jest jednoetapowy:

a)  zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej                                  o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne), prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę;

b)  forma pracy musi być pisemna – do pracy powinna być dołączona dyskietka             z tekstem pracy w formacie MS Word; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

c)  dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

-          wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

-          opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

d)     praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

 

a.    poprawność merytoryczna – maksymalnie 16 pkt;

b. źródłowy charakter pracy – maksymalnie 22 pkt;

c. estetyka pracy – maksymalnie 6 pkt;

d. poprawność językowa pracy – maksymalnie 6 pkt.

e)      szkoła przesyła prace uczniów z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,  37-500 Jarosław;

f)       wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

g)      dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe)            i wydawnictwa IPN oraz okolicznościowe statuetki,

              h) koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

 

Terminarz konkursu:

 

do  7 lutego 2017 r.

Ogłoszenie konkursu w mediach, rozesłanie informacji do placówek oświatowych.

do  7  kwietnia 2017 r.

Przesłanie przez dyrektorów szkół prac uczniów nominowanych (decyduje data stempla pocztowego).

28 kwietnia 2017 r. godz. 900

Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Opactwie ss. Benedyktynek w Jarosławiu

 

11.  Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

12.   Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do IPN Oddział w Rzeszowie.

13.  Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana na XVI edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” – Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.

 organizowanego przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

14.  Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

15.  We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się                  z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia pod tel. 016-624-87-47.

 

 

 
Regulamin XII edycji Konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości” - „Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni”-
poniedziałek, 04 marca 2013 00:00

Regulamin XIV edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości" -

„Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi?

Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków".

Jarosław 24 kwietnia 2015 r.

1. Organizatorem konkursu są: Urząd Miasta Jarosławia -Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- Starosty Jarosławskiego,

- Burmistrza Miasta Jarosławia,

- Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować oraz wykorzystywać

w swojej codziennej pracy.

4. Tematyką konkursu jest „Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi? Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków". Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebranie wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie z tematyką Zlotu.

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

- podstawowym (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

- gimnazjalnym;

- ponadgimnazjalnym.

6. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

7. Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10. Konkurs jest jednoetapowy:

a) zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne), prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę,

b) forma pracy musi być pisemna - do pracy należy dołączyć plik z w wersji elektronicznej; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

c) dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

- wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

- opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

d) praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

A. POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA - MAKSYMALNIE 16 PKT;

B. ŹRÓDŁOWY CHARAKTER PRACY - MAKSYMALNIE 22 PKT;

C. ESTETYKA PRACY - MAKSYMALNIE 6 PKT;

D. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA PRACY - MAKSYMALNIE 6 PKT.

e) szkoła przesyła prace uczniów wraz z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,

37-500 Jarosław;

f) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

g) dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe) i wydawnictwa IPN oraz okolicznościowe statuetki,

h) opiekunowie zwycięzców konkursu (trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii) otrzymają okolicznościowe dyplomy, wyróżnienia,

i) koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

Terminarz konkursu:

DO 28 STYCZNIA 2015 R. OGŁOSZENIE KONKURSU W MEDIACH, ROZESŁANIE INFORMACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

DO 3 KWIETNIA 2015 R. PRZESŁANIE PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ PRAC UCZNIÓW NOMINOWANYCH (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

24 KWIETNIA 2015 R. GODZ. 900 FINAŁ KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD W OPACTWIE SS. BENEDYKTYNEK W JAROSŁAWIU

11. Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

12. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.

13. Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana na XIV edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości" - „Co boskie Bogu...A co cesarskie cesarzowi? Święta kościelne i państwowe w pamięci moich Dziadków" organizowanego przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

14. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

15. W sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, tel. 016-624-87-47.

 


Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Odsłon : 469561