Sprawozdania za 2010
poniedziałek, 23 maja 2011 12:55

SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres od 1 stycznia 2010 roku 31 grudnia 2010 roku

(organizacja pożytku publicznego)

 

Działalność Zarządu SMJ w okresie sprawozdawczym opierała się na zapisach statutowych oraz programach przyjętych przez Walne Zebrania Członków w dniach: 22.03.2007 r., 21.02.2008 r. 19.03.2009 r., 18.03.2010 r.

 

Nazwa – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Siedziba – Jarosław, Rynek 11.

Adres: Rynek 11, 37-500 Jarosław.

Gmina – Miejska Jarosław.

Powiat – Jarosławski.

Województwo – Podkarpackie.

Data wpisu do KRS – 13.08.2002 r.

Nr KRS – 0000126758.

Regon – 000806329.

Data nadania statusu o. p. p. – 28.12.2005 r.

Cele statutowe:

1)      Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i regionu oraz o współczesnym wizerunku tego terenu.

2)      Promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości zgodnie z prawem.

3)      Działania na rzecz estetycznego wyglądu miasta i jego wszechstronnego rozwoju oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4)      Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień będących celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczno-kulturalnych miasta.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony, ochrony dóbr kultury
  i tradycji, między innymi poprzez:

a)      urządzanie odczytów, wykładów i wystaw na temat zagadnień urbanistycznych, historycznych i współczesnych dotyczących miasta Jarosławia i okolicy,

b)      organizację wystaw oraz prezentację ciekawych zbiorów,

c)      organizację spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla kraju i miasta, kombatantami,

d)      spotkania towarzyskie z programem małych form artystycznych, w tym koncertów muzycznych,

e)      wydawanie publikacji periodycznych i jednostkowych, poświęconych między innymi historii Jarosławia i regionu,

f)        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

g)      gromadzenie wydawnictw i dokumentacji dotyczącej miasta i regionu,

h)      upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa oraz osób z tym związanych.

 • Współpracę z krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu.

 

Członkowie Zarządu:

1)      Józefa Frendo - Jarosław,

2)      Jerzy Czechowicz - Jarosław,

3)      Dariusz Jasiewicz - Jarosław,

4)      Zbigniew Zięba - Jarosław,

5)      Grażyna Rychtyk - Jarosław,

6)      Zofia Bieńkowska - Jarosław,

7)      Małgorzata Ciszkiewicz - Jarosław

8)      Adam Halwa - Jarosław,

9)      Krzysztof Chruszczyk - Jarosław,

10)  Tadeusz Słowik - Jarosław,

Zgodnie z § 17 ust. 3 oraz § 20 ust. 3, Statutu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, uchwalonego 20.10.2005 r., w okresie sprawozdawczym odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków oraz 7 posiedzeń Zarządu.

 1. 1. Uchwały Zarządu:
 • W sprawie przyjęcia 3 nowych członków do SMJ,
 • W sprawie uhonorowania 3 członków SMJ srebrną odznaką Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za zasługi poniesione w realizacji zadań statutowych,
 • W sprawie  objęcia patronatem honorowym, na prośbę Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu, konkursu dla uczniów „Jarosław w każdej książce - motyw naszego miasta w formie zakładki do książki” wraz z ufundowaniem na potrzeby konkursu nagrody książkowej.
 • W sprawie dokonania zakupu laptopa i drukarki na potrzeby wyposażenia lokalu SMJ.
 • W sprawie zlecenia odpłatnej obsługi księgowej Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,
 • W sprawie zlecenia odpłatnego wykonania częściowego remontu siedziby Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w zakresie montażu listwy odbojowej, wymiany instalacji elektrycznej oraz renowacji drzwi wejściowych po wcześniejszym ustaleniu kosztów remontu na podstawie kosztorysu budowlanego,
 • W sprawie zlecenia odpłatnego wykonania projektu graficznego okładki planowanego do wydania w 2010 r. Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XVIII,
 • W sprawie zlecenia odpłatnego wykonania częściowego remontu siedziby Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w zakresie wykonanie instalacji iluminacyjnej wystaw czasowych, robót dodatkowych i nieprzewidzianych wykraczających poza zakres przyjęty w kosztorysie ofertowym i umowie na wykonanie remontu po wcześniejszym ustaleniu kosztów robót na podstawie kosztorysu budowlanego,
 • W sprawie dokonania zakupu sprzętu audiowizualnego wraz z ekranem i rzutnikiem przystosowanym do współpracy z laptopem oraz rolet okiennych z przeznaczeniem na wyposażenie siedziby SMJ za łączną kwotę nie przekraczającą 5.000 zł.
 • W sprawie dokonania zakupu złotych odznak SMJ w ilości 100 szt. oraz srebrnych odznak  w ilości 100 szt. za kwotę nie przekraczającą 2.500 zł,
 • W sprawie dokonania zakupu odkurzacza, drabinki aluminiowej oraz kompletu krzeseł składanych z przeznaczeniem na wyposażenie siedziby SMJ, za łączną kwotę nie przekraczającą 1.500 zł.
 • W sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu SMJ do podpisywania dokumentów finansowych Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

 

2. Realizacja celów statutowych:

 

Podstawowe zadania statutowe realizowane były poprzez szerzenie wiedzy
o przeszłości historycznej miasta i regionu w ramach odczytów, wykładów,  udostępnianie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych uczniom i studentom wyższych uczelni oraz wydawanie publikacji. W ramach cyklicznych spotkań czwartkowych, w okresie sprawozdawczym prezentowane były następujące tematy:

 

1) Prelekcje i odczyty:

 • Siostra Emanuela – Niepokalanka„Patronka dzieci, młodzieży i nauczycieli  –
  bł. Matka Marcelina Darowska”.
 • Artur Dobrucki „Meble artystyczne” – historia, style, konserwacja.
 • Roman Kałamarz – „Wspólnota historyczna wsi Gminy Jarosław z Jarosławiem”.
 • Józefa Frendo – „Majętność w kraju dobrym nad Sanem - Jarosław Marii Kazimiery
  i Jana III, Sobieskich”.
 • Siostra Emanuela – Niepokalanka „Jazłowiec miasto Kresowe”.
 • Wacław Wierzbieniec - „Żydowska gmina wyznaniowa w Jarosławiu w okresie
  II Rzeczypospolitej”.
  • Michalina Drozd - „Mój Zapałów”.
  • Bogusław Kuźniar - „Działalność nacjonalistów ukraińskich w powiecie jarosławskim
   w latach 1939 – 1947”.
  • Bernadetta Szczypta - „Regionalizm w Polskim Radiu Rzeszów”.
  • Eliza Baran -  „2000 km od Jarosławia”.
  • Jadwiga Stęchły - „Wystrój malarski i wyposażenie zakrystii O.O. Dominikanów
   w świetle prac konserwatorskich”.
  • Adam Halwa - 70 rocznica deportacji na Sybir - projekcja filmu dokumentalnego
   p.t. „Na nieludzką ziemię”.
  • Urszula Gąsior - „Zioła w kuchni”.
  • Zbigniew Zięba - „Jarosławianie z pierwszego transportu więźniów politycznych do
   KL Auschwitz - 70. rocznica wydarzeń”.
  • Jan Gąsior -  „Trzeci pułk piechoty legionów. W 96. rocznicę powstania”.

 

2) Programy słowno-muzyczne:

 • Misterium Jasełkowe – misyjne „Świat na Ciebie czeka Panie”  – w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej z Wietlina (kamienica Rynek 5 – sala lustrzana).
 • Koncert laureatów XI Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce” połączony z koncertem Marcina Stycznia (sala widowiskowo-sportowa Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu).
 • „Fryderyk Chopin - talentem świata obywatel” -  program zaprezentowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.
 • Otwarcie siedziby SMJ po remoncie - spotkanie z uczestnikami prac remontowych. Wieczór wspomnień poświęcony Prezes SMJ, ś. p. Józefie Frendo.
 • Koncert w wykonaniu uczestników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej
  w Przemyślu (Sala lustrzana w kamienicy Rynek 5).

3) Wydawnictwa:

 • Promocja książki „Opowiem Ci moją historię…” – Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej. Opr. Tomasz Bereza, wyd. IPN Oddział Rzeszów i SMJ. Materiały pokonkursowe ze Zlotu Gwiaździstego - Śladami Miejsc Pamięci Narodowej (kamienica Rynek 5 – sala lustrzana.
 • Do Gminy Miejskiej Jarosław złożona została oferta na realizację w 2011 r. zadania publicznego poprzez wydanie publikacji pod roboczym tytułem: „Jarosław na starej
  i nowej fotografii” (ofertę przygotował członek zarządu SMJ Adam Halwa przy współpracy sekretarza SMJ Zbigniewa Zięby).

4) Spotkania z osobistościami życia publicznego i autorami książek:

 • Spotkanie z Piotrem Litką - autorem książki: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską. Nieznane materiały STASI” (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu).

5) Spotkania towarzyskie i okolicznościowe:

 • Opłatek „u Słowika” w restauracji „Klasyczna”.
 • „Tłusty czwartek” - spotkania towarzyskie w siedzibie SMJ.

6) Udział przedstawicieli Zarządu SMJ w oficjalnych uroczystościach, itp.:

 • Miejskie uroczystości z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Miejskie obchody Święta Niepodległości.
 • Kwesta na Starym Cmentarzu na rzecz konserwacji zabytkowych nagrobków.

7) Konkursy współorganizowane przez Stowarzyszenie:

 • Regionalny Konkurs Recytatorsko - Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego, którego celem jest popularyzacja twórczości jarosławskiego poety i publicysty.
 • „Zlot Gwiaździsty Śladami Pamięci Narodowej” (Opactwo Benedyktynek).

8) Wycieczki:

 • Wycieczka na Kresy: Krzemieniec, Zbaraż, Jazłowiec, Chocim, Kamieniec Podolski, Lwów.
 • Wycieczka:  Jarosław – Miłków – Miłków Stawy.
 • Wycieczka:  Jarosław – Susiec – Krasnobród – Majdan Sopocki – Huta Różaniecka.
 • Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej im. Feliksa Zalewskiego w Jarosławiu.
 1. 3. Roboty remontowe i konserwatorskie w siedzibie SMJ:
 • Remont w ramach dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Jarosław, wykonany

przez firmę budowlaną Zbigniewa Cebulaka w Jarosławiu, ul. Podzamcze 28, w zakresie:

ü      usunięcie zniszczonych tynków, odspojonych od podłoża, spękanych oraz zawilgoconych,

ü      wykonanie nowych tynków renowacyjnych,

ü      wymiana trzech okien w Wielkiej Izbie na nowe, wykonane z drewna dębowego.

 • Instalacja elektryczna wykonana ze środków własnych SMJ (wykonawca „Elster” S. C.

w Wiązownicy 428 - Edward Broda, Stanisław Płachetko), w zakresie:

ü      wymiana starej instalacji elektrycznej,

ü      wykonanie instalacji nagłośnienia i audiowizualnej,

ü      wykonanie oświetlenia iluminacyjnego wystaw.

Złożony został wniosek o udzielenie dotacji w budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na prace konserwatorskie stropu drewnianego w siedzibie SMJ (wniosek przygotował sekretarz SMJ Zbigniew Zięba).

 1. 4. Pozyskane środki finansowe:

Od Gminy Miejskiej Jarosław kwota 48.900,00 zł z przeznaczeniem na:

 • wydanie „Rocznika SMJ t. XVIII”,
 • remont siedziby SMJ (wymiana stolarki okiennej, wymiana tynków).
 • organizację konkursu „Zlot Gwiaździsty”.
 1. 5. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody:

1)

składki członkowskie

4.760,00 zł

2)

1 % podatku (pożytek publiczny)

3.292,60 zł

3)

rozprowadzanie książek i innych wydawnictw w zamian za darowiznę w formie cegiełek

3.184,00 zł

4)

wpłaty honorowych obywateli Jarosławia

210,00  zł

5)

świadczenie na rzecz wydawnictwa „Rocznika” (przez członków Stowarzyszenia)

7.959,00 zł

6)

dotacje

48.900,00 zł

 

w tym:

 

 

a) na wydanie „Rocznika”               15.000,00 zł

 

 

b) na remont siedziby SMJ               33.500,00 zł

 

 

c) na „Zlot Gwiaździsty”                      400,00 zł

 

7)

Darowizny od osób fizycznych

26.675,71 zł

---------------------------------------------

Razem:                 94.981,31 zł

Poniesione koszty:

1)

koszty administracji:

52.814,83 zł

 

w tym:

 

 

a) usługi telekomunikacyjne                    806,02 zł

 

 

b) środki czystości                                2.804,80 zł

 

 

c) remonty                                         48.976,51 zł

 

 

d) koszty pozostałe                                 227,50 zł

 

2)

koszty zarządu nieruchomością

2.100,84 zł

3)

koszty energii elektrycznej

653,85 zł

4)

koszty ogrzewania                                                        

3.955,52 zł

5)

koszty wykładów i uroczystości okolicznościowych

677,40 zł

6)

koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia         

7. 399,38 zł

7)

koszty zakupu odznak SMJ

2.379,00 zł

8)

koszty wydania publikacji „Rocznik SMJ t. XVIII”

15.000,00 zł

-------------------------------------------------

Razem:                         84.980,82 zł

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami                                      10.000,49 zł.

 

-        W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej oraz działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, nie zatrudniało pracowników, nie wypłacało wynagrodzeń z umowy o pracę i nie udzielało pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz innym osobom.

-        Stowarzyszenie złożyło deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i nie miało zobowiązań podatkowych.

-        Działalność Stowarzyszenia  była nadzorowana i kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.

-        Stowarzyszenie nie jest członkiem żadnych spółek.

 

 

Jarosław, 3 marca 2011 r.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Odsłon : 540101