Sprawozdanie za 2011 Komisja Rewizyjna
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:15

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

ZA 2011 ROK

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Franciszek Markowski

Członkowie: Józef Gryczman,

Marian Kubach

Przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w 2011 roku, wyjaśnień udzielili:

Stanisława Demko – Księgowa Stowarzyszenia

Grażyna Rychtyk – Skarbnik Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu i stanem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przeanalizowała uchwały podjęte przez zarząd w oparciu o protokoły z jego posiedzeń. Stwierdzono oparcie działalności na programie działania na rok 2011. Bieżącą jego realizację Zarząd odbywał regularnie posiedzenia obejmując i inicjując wszystkie istotne kierunki działalności stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu były przygotowane konstruktywnie i merytorycznie.

W zakresie działalności finansowej kontrolą objęto:

• Książkę tabelaryczno saldową;

• Kartoteki analityczne – kasę, koszty, rachunek bankowy;

• Dowody źródłowe będące podstawą zapisów księgowych

Podstawą otwarcia księgi tabelaryczno – saldowej i kartotek analitycznych są salda na koniec roku poprzedniego, przez co zachowano ciągłość bilansową.

Dochody uzyskane w 2011 wyniosły: 40 929,66

1. Składki członkowskie 4 305,00

2. Świadczenia na rzecz wydawnictwa

„Rocznika" przez członków stowarzyszenia 5 198,00

3. Dotacje:

Na remont siedziby stowarzyszenia 10 000,00

4. Darowizny osób fizycznych 17 635,85

5. Darowizny z 1% podatku 2 142,40

6. Dochody finansowe (zwrot za c.o.) 1 648,41

Koszty działalności za rok 2011 wyniosły 42 885,33

1. Koszty Administracji 15 380,60

• Zużycie materiałów i energii 2 520,66

• Usługi Obce 12 520,44

• Podatki i opłaty 339,50

2. Koszty działalności statutowej 7 119,25

3. Remont siedziby stowarzyszenia 20 385,48

Ogółem:

Przychody 40 929,66

Koszty 42 885,33

Wynik Finansowy - 1 955,67

Komisja rewizyjna wnioskuje:

• Wynik ujemny z działalności finansowej w kwocie 1 955,67 pokryć z funduszu statutowego bieżącego roku.

• Zobowiązanie Zarządu do corocznego, terminowego opublikowania sprawozdania merytorycznego i finansowego na odpowiednich stronach informacyjnych

• Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za rok 2011

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej .......................................

2. Członek .......................................

3. Członek .......................................

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Odsłon : 565169