Sprawozdanie za 2012
wtorek, 09 kwietnia 2013 18:41

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres 0d 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Nazwa – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Siedziba – Rynek 11, 37-500 Jarosław.

Gmina – Miejska Jarosław.

Powiat – Jarosławski.

Województwo – Podkarpackie.

Data wpisu do KRS – 13.08.2002 r.

Nr KRS – 0000126758.

Regon – 000806329.

Data nadania statutu opp. – 28.12.2005 r.

Członkowie Zarządu:

Dariusz Jasiewicz – Prezes Jarosław,

Bogusław Ryzner – V-ce Prezes Jarosław,

Tadeusz Słowik – V-ce Prezes Jarosław,

Ewa Gutowska-Mołoń - Sekretarz Jarosław

Grażyna Kuryłowicz Rychtyk – Skarbnik Jarosław,

Zuzanna Błotnicka - członek Zarządu Jarosław

Małgorzata Ciszkiewicz – członek Zarządu Jarosław .

Krzysztof Chruszczyk - członek Zarządu Jarosław,

Józef Gąsior -członek Zarządu Jarosław ,

1. Cele statutowe:

 • Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i regionu oraz o współczesnym wizerunku tego terenu.
 • Promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości zgodnie z prawem.
 • Działania na rzecz estetycznego wyglądu miasta i jego wszechstronnego rozwoju oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień będących celami Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczno-kulturalnych miasta.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony, ochrony dóbr kultury i tradycji, między innymi poprzez:

- urządzanie odczytów, wykładów i wystaw na temat zagadnień urbanistycznych, historycznych i współczesnych dotyczących miasta Jarosławia i okolicy,

- organizację wystaw oraz prezentację ciekawych zbiorów,

- organizację spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla kraju i miasta, kombatantami,

- spotkania towarzyskie z programem małych form artystycznych, w tym koncertów muzycznych,

- wydawanie publikacji periodycznych i jednostkowych, poświęconych między innymi historii Jarosławia i regionu,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

- gromadzenie wydawnictw i dokumentacji dotyczącej miasta i regionu,

- upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa oraz osób z tym związanych.

- Współpracę z krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu.

3. Realizacja celów statutowych:

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 posiedzenia, podczas których podjęto następujące uchwały:

1.przyjęto 11 nowych członków do SMJ

2.skreślono na własną prośbę 2 członków SMJ,

3.Zakupiono krzesła do Wielkiej Izby

4. podjęcia czynnosci zmieżających do wydzielenia fizycznej własność pomieszczeń SMJ.

5.zamówiono tygodnik :Harito - to międzynarodowy kwartalnik, ukazujący się w wersji polsko-angielskiej, o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Czasopismo koncentruje się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, awangardy pamięci, geografii wyobraźni czy pamięci nowoczesności. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, co trafiające w sedno współczesnej debaty.

Podstawowe zadania statutowe realizowane były poprzez szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu w ramach odczytów, wykładów, udostępnianie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych uczniom i studentom wyższych uczelni oraz wydawanie publikacji.

W ramach cyklicznych spotkań czwartkowych, w okresie sprawozdawczym odbyło się 45 spotkań na których prezentowane były następujące tematy:

 • spotkanie z ks. Bohdanem Krubą proboszczem Parafii Grekokatolickiej im. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu
 • poeci naszych stron prezentacja wybranych wierszy mgr Jadwiga Dyr.
 • „ Święta na misjach" spotkanie z Ojcem Jonaszem Madejem misjonarzem pracującym w Togo (Afryka)
 • Erazm Jerzmanowski fundator polskiej Nagrody Nobla. Życie w służbie idei.Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu prelekcja mgr. Arkadiusza Więcka
 • 27 rocznica deportacji Polaków na Syberię wspomnienia Pana Eugeniusza Kinasza
 • Profilaktyka zdrowotna dla każdego" oraz „Wybrane zagadnienia z zakresu chorób przewodu pokarmowego "Pani dr. Genowefa Czyrek
 • „Współczesne możliwości leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej " dr Jarosław Jabłoński
 • Aleksandra Julia Nieprzecka - uczennica LO im. M. Kopernika w Jarosławiu „Matki , żony czy emancypantki-portrety kobiet XIX wieku i początku XX wieku.
 • Oskar Kochman" Testament Plutonu Dywersyjnego „Rak"
 • Grzegorz Wyczawski „Wirtualny spacer po Jarosławiu"
 • Jan Gąsior „Jarosławianie w powstaniu styczniowym"
 • Kwiecień miesiącem pamięci narodowej -program słowno-muzyczny "Nie wolno o nich zapomnieć „program słowno-muzyczny mgr Elżbieta Czwakiel
 •  „Konfederacja targowicka i wojna w obronie konstytucji 3-go Maja mgr Andrzej Sarnicki
 • Parki Narodowe USA mgr Andrzej Ćwierz
 • „Lwów we wspomnieniach pani Jadwigi Sibigi"
 • „Z cyklu sami o sobie" spotkanie z poetką panią Marią Gibałą z Przemyśla
 • Wystawa przy Kraszewskiego. Ludzie, wydarzenia, budynki" w 200 rocznicę urodzin pisarza ,honorowego obywatela Jarosławia Mgr Zofia Kostka-Bieńkowska
 •  „XX Jubileuszowy Festiwal Muzyki Dawnej " idea powstania jego historia dyrektor Festiwalu Maciej Kaziński
 • „Zwyczajne życie niezwykłej kobiety-św. Urszula Ledóchowska" S. Monika Wrońska
 •  „Reportaż sentymentalno-dokumentalny Jerzego Hordyńskiego" mgr Maria Zadorożna
 •  „Józef Ignacy Kraszewski-pisarz , malarz , grafik –człowiek instytucja mgr Jadwiga Dyr

Zarząd SMJ był współorganizatorem uroczystości, wystaw , ważnych dla życia kulturalnego Jarosławia :

 •  XI Regionalny konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego
 •  promocja książki Pani Krystyny Kieferling „Krótka opowieść o mieście Jarosławiu"
 •  promocja książki Pani Prof. dr. hab. Janiny Marciak - Kozłowskiej „W hołdzie bohaterom pamięci potomnym"
 • promocja Rocznika SMJ tom XIX
 • promocja ACTA MEDICA JAROSLAVIENSIE pod redakcją doc. Stanisława Sobockiego
 • promocja książki „Dobro pomnożone" w 20-tą rocznicę działalności Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Zielińskich
 • promocja książki „Kolędy Podkarpacia-Pogranicze Polsko-Ruskie" Bartosza Gałązki oraz spotkanie autorskie połączone z wizytą Adama Struga kompozytora Bi pieśniarza
 • uroczystości pod pomnikiem Konstytucji 3-go Maja
 • X I edycji Konkursu „Zlot Gwiaździsty - Śladami Przeszłości"11-ty już raz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Urząd Miasta Jarosławia, wspólnie z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pod tytułem „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości".

           W 2012 roku SMJ uhonorowało Pana Romualda Ostrowskiego byłego długoletniego Prezesa Stowarzyszenia i uchwałą Nr.6 z dnia 23 listopada 2013 zarząd podjął przez aklamację uchwałę o nadaniu Wielkiej Izbie (siedzibie SMJ) imię prezesa Romualda Ostrowskiego. Pan Romuald Ostrowski przez 23 lata pełnił funkcję prezesa i wpisał się w niezwykły sposób w historię Stowarzyszenia. Odsłonięto tablicę pamiątkową .Tablicę poświęcił ks. Marian Bocho proboszcz Kolegiaty Jarosławskiej

          W roku 2012 obchodziliśmy czterechsetna rocznica śmierci Piotra Skargi polskiego jezuity, teologa i kaznodziei .Stowarzyszenie przeprowadziło spotkania w Wielkiej Izbie dotyczące tej rocznicy: Ks. dr. Kazimierz Leń wygłosił wykład „Piotr Skarga-jezuita, pisarz , kaznodzieja i działacz społeczny. Na dziedzińcu Kolegiaty Bożego Ciała wystąpił zespół teatralny wizji i ruchu „Magapar" pani Barbary Thieme ze spektaklem pt. „Droga" nawiązującym do życia i twórczości ks. Piotra Skargi. SMJ wydrukowało okolicznościowe plakaty informacyjne .

           Do ważnych jubileuszy należał podwójny jubileusz związany z jarosławską kolegiatą ochodzono go 13 maja w 150 rocznicę ocalenia z pożaru obrazu Matki Boskiej Śnieżnej

          Uczestniczono w licznych spotkaniach m.in. spotkaniu z warszawskim oddziałem SMJ, na spotkaniu opłatkowym w Krakowie. U Rektora prof. Wacława Wierzbieńca odbyło się spotkanie z gośćmi ze Wspólnoty Polskiej z Jaworowa.

         Kwesta na rzecz renowacji i konserwacji zabytków Starego i Nowego Cmentarza. W tym roku także kwesta na ratowanie nagrobków polskich w Jaworowie.

         Odbyło się spotkanie z pracownikami Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie „Próba zdefiniowania roli kultury w rozwoju miasta Jarosławia"

 • Spotkanie z ks. Stanisławem Małkowskim -przyjacielem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
 • Odbyła się wycieczka dla Członków i Sympatyków SMJ Przeworską Koleją Wąskotorową do Dynowa, Święto pieczonego ziemniak w Nielepkowicach oraz wycieczka do skansenu archeologicznego Karpacka Troja do Trzcinicy koło Jasła
 • Promocja rocznika SMJ tom XIX ,zwiedzanie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry. Program uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr.6
 • „Z cyklu sami o sobie" wernisaż prac fotograficznych Elżbiety Śliwińskiej i Jerzego Ślusarza
 • „Z cyklu sami o sobie-jak pozostać dzieckiem" spotkanie z poetą Krzysztofem Kubaszkiem występ zespołu teatralnego „Wiercidryle" z MOK-u w Jarosławiu

Nie udało się wydanie książki „Kaszyce 7.03.1943 roku Rokietnica, Czelatyce Kidałowice autorstwa Jerzego Emila Wielgosza. Nie udało się wyegzekwować systemu monitoringu na Cmentarzu Starym w Jarosławiu.

Zarząd SMJ pozytywnie ustosunkował się do propozycji komitetu redakcyjnego „Acta Medica" w osobie pana doc. Sobockiego włożenia tego naukowego periodyku w struktury SMJ i nadania mu nowej chwalebnej nazwy „Acta Medica Jaroslawiensis".

Przez cały okres sprawozdawczy, członkowie Zarządu, obok członków zwyczajnych SMJ, pełnili trzygodzinne dyżury w ramach środowych „drzwi otwartych". Realizacja zadań statutowych wyrażała się również w systematycznej współpracy Zarządu SMJ z Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, jarosławskim Muzeum, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Państwową Szkołą Muzyczną, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, Komendą Hufca ZHP, Centrum Kulturalnym w Przemyślu, a także z Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników i Pilotów Wycieczek i innymi organizacjami.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Odsłon : 565146